បញ្ចូលតារាងមាតិកា ក្នុងឯកសារ កម្មវិធីស្លឹករឹត

មុននឹងបញ្ចូលតារាងមាតិកា​ អ្នកត្រូវ​មានការប្រើប្រាស់​រចនាប័ទ្ម​ក្បាល​សម្រាប់​ចំណងជើង​ឯកសារ ឬ ចំណងជើងរង។

 • ដាក់រចនាប័ទ្មក្បាល

 1. ជ្រើសអត្ថបទចំណងជើង ដែលអ្នកចង់ដាក់រចនាប័ទ្ម
 2. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> រចនាប័ទ្ម និង ទ្រង់ទ្រាយ
 3. ចុចទ្វេដង​លើ​រចនាប័ទ្មក្បាលណាមួយ ក្នុងប្រអប់ រចនាប័ទ្ម និង ទ្រង់ទ្រាយ ដើម្បី​ដាក់​រចនាប័ទ្ម​ក្បាល​ឲ្យអត្ថបទដែលអ្នកបានជ្រើស
 4. អនុវត្តចាប់ពីចំនុច 1 ឡើងវិញ សម្រាប់ចំណងជើង ឬ ចំណងជើងរង​ផ្េសងទៀត

 • បញ្ចូលតារាងមាតិកា

 1. ដាក់ទស្សន៍ទ្រនិច​ក្នុងទីតាំងណាមួយក្នុងឯកសាររបស់អ្នក
 2. ជ្រើសម៉ឺនុយ បញ្ចូល >> លិបិក្រម និង តារាង >> លិបិក្រម និង តារាង
 3. ជ្រើសផ្ទាំង លិបិក្រម/តារាង រួចជ្រើស តារាងមាតិកា ក្នុង​ប្រអប់​ប្រភេទ
 4. អ្នកក៏អាំច​ធ្វើការកំណត់​លក្ខណៈផ្សេងៗ​​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ​តាម​តម្រូវការ
 5. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s