លើកដំបូង

ធនាគារអេស៊ីលីដា ជាធនាគារឯកជនជា​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ប្រើប្រាស់​យូនីកូដខ្មែរ​​ក្នុង​គេហ៍ទំព័រ​របស់​ខ្លួន។

ក្រសួងព័ត៌មាន ជាក្រសួង​របស់​ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេដែល​ប្រើប្រាស់​យូនីកូដខ្មែរ​​ក្នុង​គេហ៍ទំព័រ​របស់​ខ្លួន។

Advertisements

2 comments so far

  1. takeoboy on

    ខ្ញុំដូចជាបានឃើញម្ដង ប្រហែលជានៅលើបណ្ដាញនេះហើយដែលភ្ជាប់ទៅដោនឡូដ វីនដូវីស្តា អាល់ធីម៉េត។ សូមជួយប្រាប់ផងបើបានដឹង សូមអរគុណ។

  2. trajoke on

    អូ! មិនដែលទេ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: