ប្តូរ​ប្រអប់​ បើក​/រក្សាទុក ជា​របស់​ OpenOffice

  • ចុចម៉ឺនុយ ឧបករណ៍ => ជម្រើស => OpenOffice.org
  • ជ្រើស ទូទៅ​ រួច​ធីកយក ប្រើ​ប្រអប់ OpenOffice.org ដែល​ស្ថិត​នៅក្រោម ប្រអប់បើក/រក្សាទុក ។

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: