រវល់មែនទែន

សូមអភ័យទោស​ចំពោះការ​ពុំ​ធ្វើឲ្យ​ទាន់​សម័យ​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ ដោយ​សារជាប់​រវល់​ខ្លាំងពេក​​ពុំ​មាន​ពេល​រៀបចំ​អត្ថបទ​សម្រាប់​ចេញ​ផ្សាយ។

សង្ឃឹម​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗនេះ!

សូមអគុណ​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ!

2 comments so far

  1. kk@111 on

    រង់ចាំការប្រកាសថ្មីៗទៀត

  2. traactivity on

    អគុណ​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: