ដោះការបង្ហាញឈ្មោះវាល

ពេលខ្លះ​ពេលអ្នក​ចុច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​វាល ឧ. លេខទំព័រ វាមិន​បង្ហាញ ជាលេខទេ​តែ​វា​បង្ហាញ​ជា​អត្ថបទ​ជំនួស​វិញ។

ឧ. វាបង្ហាញអត្ថបទ លេខទំព័រ​ ជំនួស​ឲ្យលេខទំព័រ ។ល។

អ្នកត្រូវ​អនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. ជ្រើស​ម៉ឺនុយ មើល រួចដោះធីក​ចេញពី ឈ្មោះវាល

show_field_name.png

2 comments so far

 1. mungkol on

  Good JOB!

  We all appreciate the work of KhmerOS!!!

  Please continue your Excellent WORK and thanks for sharing!

 2. i use open office too,
  i face sometime the bug,
  the window is shut down and need to recover…

  but it still repeat the same.. many time
  and the program can’t be able to correct the problem
  it’s a cycle no end.

  i am willing to use it to edit the complete story
  of course i will separate it into parts…
  coz i am afraid i will lost everything

  just want to check if you have some advise
  which software is the best to use khmer unicode?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: