ខ្ញុំចូលចិត្តរូបតំណាង​កម្មវិធីស្លឹករឹត

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរ, ស្លឹករឹត (OpenOffice.org Writer)។
ចូរប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់ សរសេរអត្ថបទ ឬ​កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ ក្នុង
ការិយាល័យរបស់អ្នក។ ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ​កម្មវិធីនេះ សម្រាប់​ការងារ
ប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា សរសេរ​របាយការណ៍​ប្រចាំសប្តាហ៍ ធ្វើឯកសារ
សម្រាប់សិស្ស ធ្វើសៀវភៅ​មេរៀន ជាដើម។ល។

2 comments so far

 1. samath on

  I want use this softwar but I don’t know where should I can have it .

 2. khmerit on

  You can download from :
  http://www.khmeros.info

  or come to Khmeros’s place to get free CD.
  #43D, St. 388


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: