របៀបបង្កើតស្លាកនៅក្នុងកម្មវិធីស្លឹករឹត

១. ជ្រើសម៉ឺនុយ ឯកសារ >> ថ្មី >> ស្លាក >> ជ្រើសផ្ទាំង ស្លាក
២. បញ្ចូលអត្ថបទអ្នក ក្នុងប្រអប់ អត្ថបទស្លាក តាមតម្រូវការ
៣. ជ្រើស ម៉ាក ឧ. Avery A4
៤. ចុចប៊ូតុង ឯកសារថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាន​ស្លាក​ដែលអ្នកបានកំណត់

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: