រុំអត្ថបទក្នុងក្រឡា ក្នុងកម្មវិធីនព្វន្ត

ដើម្បីអាច​សរសេរអត្ថបទ​បានច្រើនជួរ​ក្នុងក្រឡាតែមួយ(រុំអត្ថបទ) អ្នកត្រូវ៖

១. ជ្រើសក្រឡា​ដែលអ្នកចង់រុំអត្ថបទ
២. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> ក្រឡា >> ជ្រើសផ្ទាំង​ តម្រឹម
៣. ធីកលើប្រអប់ធីក រុំអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ
៤. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: