របៀបបញ្ចូលតួអក្សរពិសេសក្នុងកម្មវិធីស្លឹករឹត

១. ជ្រើសម៉ឺនុយ បញ្ចូល >> តួអក្សរពិសេស
២. ជ្រើសប្រភេទពុម្ពអក្សរ ពីប្រអប់ពុម្ពអក្សរ


៣. ជ្រើសតួអក្សរពិសេសណាមួយតាមតម្រូវការ ដោយយកព្រួញកណ្តុរចុចលើវា
៤. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

1 comment so far

  1. ក្រោមគំរោង OSSK យើងខ្ញុំបានបកប្រែ កម្មវិធី WordPress ពីភាសាអង់គ្លេស ទៅ ភាសាខ្មែរ បានចប់រួចរាល់ហើយ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមទៅកាន់ទំព័រដូចក្រោម ។
    – គំរោងOSSK : http://translate.e-khmer.net
    – គេហទំព័រ WordPress ភាសាខ្មែរ :http://translate.e-khmer.net/wordpress/
    – WordPress ភាសាអង់គ្លេស :http://wordpress.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: