ប្តូរស្បែកឲ្យកម្មវិធីមេខលា

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរស្បែក(Theme)កម្មវិធីមេខលាបាន តែ​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​បានភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត
ព្រោះអ្នកត្រូវ​ទាញយកម៉ូតស្បែកពីតំបន់បណ្ដាញរបស់ Monzilla។
១. ក្នុងកម្មវិធីមេខលា ជ្រើសម៉ឺនុយ ឧបករណ៍ >> ស្បែក


២. ក្នុងប្រអប់ស្បែកចុចប៊ូតុង យកស្បែកច្រើនទៀត រួចរង់ចាំ
៣. ជ្រើស​ប្រភេទស្បែកណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត


៤. សូមរង់ចាំ រួចចុចលើពាក្យ Install Now រួចត្រូវរង់ចាំ​ទាល់តែ​វា​បញ្ចូលចប់


៥. ក្នុងប្រអប់ស្បែក​ជ្រើស​លើ ប្រភេទស្បែកថ្មី រួចចុចប៊ូតុង ប្រើស្បែក។ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​មេខលាឡើង​វិញ​ទើប​អ្នកឃើញ​ស្បែក​របស់វា​ត្រូវបាន​ផ្លាស់ប្តូរ។

ចូរមើលរូបខាងក្រោម មេខលាបន្ទាប់ពីបានដូរស្បែក

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: