បង្កើតបញ្ជីតម្រៀបផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងកម្មវិធីនព្វន្ត

ពេលខ្លៈវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់​ក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ជីតម្រៀប។ ឧ. អ្នកចង់​វាយ​ អាទិត្យ បន្ទាប់អ្នកអូស​ឲ្យ​វាចេញ ច័ន្ទ អង្គារ ពុធ ជាបន្តបន្ទាប់​ជាដើម។ ដូច្នេះបង្កើតបញ្ជីតម្រៀបផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកត្រូវ៖

១. ជ្រើសម៉ឺនុយ ឧបករណ៍ >> ជម្រើស

២. ជ្រើស OpenOffice.org Calc >> បញ្ជីតម្រៀប

៣. ចុចប៊ូតុង ថ្មី រួចបញ្ចូលបញ្ជីលេខ ឬ​អត្ថបទ ក្នុងប្រអប់ ធាតុ ចូរមើលរូបខាងក្រោម

៤. ចុចប៊ូតុង បន្ថែម រួចចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: