ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ផ្នែកនៃ​អត្ថបទ(មិនមែនទំព័រទាំងមូល) ជាជួរឈរ

១. ជ្រើសអត្ថបទ ដែលអ្នកចង់ដាក់ជាជួរឈរ
២. ជ្រើសម៉ឺនុយ បញ្ចូល >> ភាគ >> ជ្រើសផ្ទាំង ជួរឈរ
៣. កំណត់ចំនួនជួរឈរតាមតម្រូវការ

៤.​ ចុចប៊ូតុង បញ្ចូល

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: