ចាក់ Windows Media Player នៅក្នុង Task Bar ពេល​យើង Minimize

ក្នុង Windows XP អ្នកត្រូវចុចប៊ូតុង​កណ្តុស្ដាំ​លើ Task Bar រួចជ្រើស​ Toolbars បន្ទាប់មក​ជ្រើស
Windows Media Player ជាការស្រេច។
ករណីនេះ​គឺអាច​ដាក់បានតែ​ ចាប់ពីកំណែ 9.0 ឡើងទៅ។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: