បិទសេវាកម្ម System Restore ដើម្បីបង្កើនទំហំថាសរឹង

នៅក្នុង​ Windows XP បានតភ្ជាប់​មកជាមួយនូវ​សេវាកម្ម​ System Restore ដែលអាចរក្សា Windows ឲ្យដំណើរការ បានល្អ ដោយវា​ធ្វើការ Backup រាល់ System File ទុកក្នុង System Volume Information នៅពេល​ដែល Windows ទទួលរងការខូចខាត តាមរយៈសេវាកម្ម​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យវា​ដំណើរការ​បាន​ល្អ​ឡើងវិញ ប៉ុន្តែ​វាជាផ្នែកមួយដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត ទំហំ​របស់ថាសរឹងមួយផ្នែកធំ។ ដូច្នេះ​បើ​លោក​អ្នក មាន​ថាសរឹង​​ដែលមាន​ទំហំ​តូច​នោះ​ លោកអ្នក​អាច​បិទវាកុំ​ឲ្យ​ស៊ី ទំហំនៅលើ​ថាស​រឹង​។ អ្នក​ត្រូវ​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្តុរស្ដាំ លើ​ My Computer រួចជ្រើសម៉ឺនុយបរិបទ Properties ហើយជ្រើស​ ផ្ទាំង System Restore អ្នក​ត្រូវយក​ព្រួញកណ្តុរចុចធីកលើ Turn of System Restore on all drives រួចចុចប៊ូតុង Apply​។ បន្ទាប់មកអ្នកអាច​លុបថត System Volume Information ចោលនៅគ្រប់លើដ្រាយ​ថាសរឹង​ទាំងអស់។

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: