កម្មវិធីពិព័រណ៍

ស្លឹករឹត

ពិព័រណ៍ (OpenOffice.org Impress)​ គឺជាសមាសភាគ​មួយរបស់​កម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរ (OpenOffice.org)។


ជាមួយ​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍ អ្នកអាច​រចនា​ស្លាយ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មរណ៍​ដូចជា៖ ការរចនា​អត្ថបទ បង្កើតតារាង​ ដាក់រូបភាព ធ្វើគំនូសតាង បន្ថែមចលនា ដាក់សម្លេង ដាក់រចនាប័ទ្មផ្ទៃខាងក្រោយ ព្រមទាំងការបង្កើត​ ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរស្លាយ​ជាច្រើន​ទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀត​គេប្រើ​កម្មវិធី​នេះសម្រាប់ រៀបចំនូវគម្រោងអ្វី​មួយ ឬ ជា​គម្រោងមេរៀន ដើម្បីបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​​​តាមរយៈ​​អេក្រង់ ។

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: