កម្មវិធីនព្វន្ត

នព្វន្ត


នព្វន្ត (OpenOffice.org Calc) គឺជា​សមាសភាគមួយរបស់កម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរ (OpenOffice.org)។

កម្មវិធី​នព្វន្ត OpenOffice.org Calc គឺជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ជួយ សម្រួល​​ដល់​​ការងារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង ​​សៀវភៅ​បញ្ជី​ ដូចជា បញ្ជី​ចំណូល​ចំណាយ​ បញ្ជី​បៀវត្សរ៍​បុគ្គលិក វិក្កយបត្រ តារាង​ពិន្ទុ​សិស្ស សង់​ក្រាហ្វិក ជាដើម ។ល។

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: