កម្មវិធីមេខលា

មេខលា
មេខលាគឺជាកំណែរខ្មែរ​របស់កម្មវិធី Monzilla Firefox ដែលបាន​ល្បី​ថា​ជាកម្មវិធី​បង្ហាញ​ទំព័រ​បណ្តាញ​​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​។

មេខលាគឺជាកម្មវិធីរុករក​ដែលអនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​អ្នក​មើល​និង​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗតាមរយៈ​វើលវ៉ាយវេប។ មេខលា​ក៏ជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ​ដែលប្រើ​បាន​ច្រើនភាសាដូចជា ខ្មែរ ចិន អង់គ្លេស ជាដើម។

អ្នកអាច​ទាញយក​កម្មវិធីនេះ​បាន​ពីតំបន់បណ្តាញខាងក្រោម ៖

http://www.khmeros.info/drupal/

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: