កម្មវិធីមយូរា

មយូរា គឺជាកំណែរខ្មែរ​ របស់កម្មវិធី Thunderbird។

មយូរា គឺជាកម្មវិធី​សម្រាប់អ៊ីមែល។

អ្នកទាញយកកម្មវិធីនេះ​បានតាម​រយៈតំបន់បណ្ដាញខាងក្រោម ៖

http://www.khmeros.info/drupal/

1 comment so far

  1. Singachea on

    How can I use this thunderbird with Microsoft Exchange? I really have no idea when my school adapts ME.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: