កម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរ

កម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរ (OpenOffice 2.0) ជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់​ការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​របស់អ្នក​។

កម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរមានគុណសម្បត្តិ​ដូចខាងក្រោម ៖

 • គ្មានការបង់ថ្លៃលើអាជ្ញាប័ណ្ណ​ ៖ អ្នកប្រើទាំងអស់មានសិទ្វិប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ​​ដោយពេញលេញ និង​ចែកចាយ​ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • កូដចំហ ៖ អ្នកអាចចែកចាយ ចម្លង ឬ កែសម្រួល​ដោយ​សេរី។
 • Cross Platform ៖ កម្មវិធីនេះ​អាច​ដំណើរ​បាន​លើ​គ្រប់​ប្រព័ន្ធ​ដូចជា MS Windows, Linux, Sun solaris…
 • គាំទ្រច្រើនភាសា ៖ វាមានចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ ដែល​អ្នកអាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បាន​ច្រើនភាសា។
 • សមាសភាគ​ក្នុង​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ​មាន៖

 • កម្មវិធីស្លឹករឹត (OpenOffice.org Writer)
 • កម្មវិធីនព្វន្ត (OpenOffice.org Calc)
 • កម្មវិធីពិព័រណ៍ (OpenOffice.org Impress)
 • OpenOffice.org Base
 • OpenOffice.org Draw
 • OpenOffice.org Math


  អ្នកអាច​ទាញយក​កម្មវិធីនេះ​បាន​ពីតំបន់បណ្តាញខាងក្រោម៖
  http://www.khmeros.info/drupal/

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: